บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผ้าแบบครบวงจรตั้งแต่ การถักทอ การย้อม และผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อส่งสินค้าออกไปยังตลาดทั่วโลกตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 4,000 คน จาก 7 สาขาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า และการส่งมอบสินค้าครบถ้วน ตรงเวลา จนได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง จึงมุ่งพัฒนากระบวนการผลิตให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพในการทำงาน มีการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติการด้านความปลอดภัย และปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงาน ลูกค้า และชุมชนรอบด้านเพื่อวางรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ด้านคุณภาพ(ISO9001) ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ISO14001 และ OHSAS18001) รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม