นวัตกรรมการผลิต
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง จึงมุ่งพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความทันสมัยอยู่เสมอโดยการนำนวัตกรรมการผลิตต่างๆ มาใช้ในการผลิตสินค้า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นการลดต้นทุนการผลิตในระยะยาว
เครื่องวาดแบบ (Plotter Machine)
เครื่องตัดอัตโนมัติ (Auto Cut Machine)
เครื่องพิมพ์อัตโนมัติ (Sublimation Printing Machine)
เครื่องปัก (Embroidery Machine)
เครื่องรีด (Heat transfer Machine)
เครื่องBonding (Bonding Machine)
เครื่องสลักเลเซอร์ (Laser Engraving Machine)
เครื่องตัดเลเซอร์ (Laser Cut Machine)
ERP (Enterprise Resource Planning)
I Net : โปรแกรมบริหารการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ตั้งแต่การเก็บข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า นำไปสู่กระบวนการด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบ ตามปริมาณคำสั่งซื้อสินค้า ไปจนถึงกระบวนการรับวัตถุดิบ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบริหารจัดการต้นทุนการผลิต ควบคุมปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบ กำหนดวันส่งมอบวัตถุดิบให้ใกล้วันผลิต รวมถึงควบคุมปริมาณวัตถุดิบคงคลัง ซึ่งส่งผลดีต่อต้นทุน และการผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
MMP (Material Management Program) : โปรแกรมเชื่อมโยง กับ โปรแกรม I Net ของลูกค้า โดยพัฒนาต่อยอดในการบริหารจัดการสั่งซื้อวัตถุดิบ ควบคุมจัดการคลังวัตถุดิบ ควบคุมยอดปริมาณการผลิตทุกกระบวนการจนถึงการส่งมอบสินค้า พร้อมรายงานผลข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และชี้วัดผลของประสิทธิภาพการผลิตเพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา