ลงทะเบียนสมาชิกใหม่
รายละเอียด และเงื่อนไขการสมัคร
การสมัครสมาชิก Thong Thai Group. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อมูลการสมัครงานของท่าน จะถูกจัดเก็บไว้ในระบบเป็นเวลา 2 ปี
ขอให้ผู้สมัครสมาชิก กรอกข้อมูลตรงตามข้อเท็จจริง ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลผู้อื่นมาแอบอ้าง เพื่อให้ได้สิทธิมาซึ่งการเป็นสมาชิก
ถือเป็นความผิดต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของสมาชิกก่อนได้รับอนุญาต นอกจากจะได้รับหมายศาล
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือหนังสือจากทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ ในการพิจารณาต่อไป
Thong Thai Group. ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า เมื่อตรวจสอบพบความผิดปกติ
ของข้อมูล หรือกรณีเมื่อครบกำหนดจัดเก็บข้อมูลสมาชิก เป็นเวลา 2 ปี
สิทธิประโยชน์
สามารถ เพิ่มข้อมูลใบสมัครงานได้
สามารถ สมัครงาน online ตามตำแหน่งงานที่ต้องการได้ตลอด 24 ชม.
สามารถ แก้ไขข้อมูลใบสมัครงานเพื่อ update ข้อมูลต่างๆ ได้เองตลอด 24 ชม.
สามารถ เรียกดูประวัติการสมัครงาน online ได้
สามารถ เรียกดูตำแหน่งงานที่เก็บไว้ได้
หมายเหตุ ถ้าไม่ได้รับ E-Mail ตอบรับ กรุณาเช็ค E-Mail ใน Junk Mail หรือ Spam Mail ด้วย
Email :
ชื่อ :
นามสกุล :
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
 
ข้าพเจ้า ได้อ่านเงื่อนไขการสมัครสมาชิกแล้ว และยินยอมให้ Thong Thai Group. สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลใดๆ ที่ได้ระบุไว้ในการสมัครสมาชิกครั้งนี้
ข้าพเจ้าตกลง และยินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น